Wszystkie pliki umieszczone na tej stronie są przeznaczone do użytku osobistego, tj. można je wykorzystywać w celach informacyjnych/promocyjnych (mają one charakter reklamowy i po zapoznaniu się z charakterem danej publikacji zapraszam do zakupu oryginalnej wersji). Pliki należy usunąć z dysku po upływie 24h. Pliki te ponadto wolno zgrywać z sieci także w charakterze kopii zapasowej, wtedy, gdy posiada się już ich oryginalną wersję.

 

Jeżeli cokolwiek łączy cię z organizacjami zajmującymi się piractwem komputerowym lub czymkolwiek z tym związanym, niestety nie możesz grzebać w tym Chomiku. Zgodnie z międzynarodowym prawem do prywatności nie możesz ściągać, ani przeglądać żadnych plików (również samych stron). Złamanie owego prawa pozbawia cię możliwości roszczeń co do usunięcia plików ani też ukarania kogokolwiek w związku z trzymanymi tu plikami (firm ani osób prywatnych), jak również ciągania ich z tego tytułu po sądach (również mnie).


Dozwolony użytek chronionych utworów

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:
1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub
2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.


Autor chomika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na tej stronie!

Ściąganie plików z chomika na własne ryzyko i odpowiedzialność.