Wszystkie pliki objęte prawem autorskim dostępne na tych stronach zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjno-promocyjno-edukacyjnych. Te materiały mają zachęcić internautów (użytkowników) do zakupu produktów. Ściągnięte materiały należy usunąć w ciągu 24h. od momentu pobrania na dysk. Nie mogą być wykorzystywanie do celów komercyjnych, ponieważ jest to niezgodne z polskim prawem. Autor strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe skorzystanie z zamieszczonych plików i aplikacji. Pobierający oświadcza, że zapoznał się z powyższą informacją i w pełni akceptuje jej treść.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.