‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘&&&&ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘

 

Co zrobić aby stać się dzieckiem Boga?

WYZNAJ Jezusa Chrystusa jako swego Jedynego Pana i osobistego Zbawiciela – gdyż tylko On umarł na krzyżu za twoje grzechy: I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma ŻADNEGO INNEGO IMIENIA pod niebem, danego ludziom, PRZEZ KTÓRE MOGLIBYŚMY BYĆ ZBAWIENI’ Dzieje Ap. 4:12. Wyznaj ustami [w obecności dziecka Bożego] swymi Jezusa Chrystusa jako swego jedynego Pana – gdyż dwom religijnym panom naraz służyć nie możesz: Bo jeśli ustami swoimi WYZNASZ, że Jezus jest Panem, I UWIERZYSZ w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz Rzymian 10:9. Jeśli wiec uwierzysz Bogu, to zrozumiesz, że nikt – poza Jezusem – nie może ci pomóc i nie może cię zbawić! GDY TO UCZYNISZ – możesz oprzeć się na obietnicy Jezusa: Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie’ Ew. Mateusza 10:32. I dopiero wtedy, nie wcześniej, krew Jezusa, którą On przelał na krzyżu za ciebie – może oczyścić cię z wszelkiego grzechu: 'KREW JEZUSA CHRYSTUSA Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu' 1 Jana 1:7

JEŚLI to uczynisz, to Bóg uczyni cię nowym stworzeniem i da ci życie wieczne: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe' Rzymian 5:17. Chrystus obiecał: '... kto słucha słowa mego [Biblii] i wierzy temu, który mnie posłał [Bogu], ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywotaEw. Jana 5:24. Otrzymasz wewnętrzny pokój i zaufanie do Boga. 'Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa " Rzymian 5:1.

Jeśli szczerze wyznasz Jezusa Chrystusa jako swego jedynego Pana to dołączysz do rodziny prawdziwie „narodzonych z góry” dzieci Bożych. Witaj, bracie! Witaj siostro! A jeśli wyznałeś Jezusa jako swego Jedynego Pana, Władcę i Zbawiciela, to powinieneś zacząć:

1.Codziennie czytać Słowo Boga, spisane w Biblii Świętej, gdyż ono jest pokarmem dla twojej duszy.

2.Własnymi słowami wołać w modlitwach do swego Ojca w niebie.

3.Znaleźć kościół, w którym Biblia jest jedynym autorytetem, a Jezus Chrystus jedynym Panem.

4. Naśladować Jezusa i ochrzcić się w wodzie w imię twojego Pana Jezusa Chrystusa:

Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da

OCHRZCIĆ W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA”

Dzieje Apostolskie 2:38-39 ●8:16 ●10:48 ●19:2-6

Świadczyć innym o Chrystusie, który stał się twoim jedynym Panem i osobistym Zbawicielem:

Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was,”

1 Kor. 1:6

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚

 

 

Według Chrystusa, każdy kto prosi Boga o przebaczenie, otrzyma je.Kto jednak nie pragnie pomocy, ten jej nie otrzyma

 

 

 

"Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające"Objawienie Jana 18,4. 

 

 

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚

 

GRZECH to bunt przeciwko Stwórcy i Bożemu kierownictwu w twoim życiu. Robienie po swojemu. Nie zważanie na to, że czynimy komuś krzywdę. Grzech to królowanie w twoim życiu twojego JA. Chodzenie własnymi drogami. Nie liczenie się ze zdaniem Stwórcy. Biblia mówi, że grzesznik jest nieposłuszny, zły, uparty, zepsuty, wypaczony moralnie, zbuntowany przeciw prawu Stwórcy – jedynego Żywiciela i Zbawiciela.Nie ma niewinnych grzesznikow. GRZESZNIK JEST NIEPRZYJACIELEM BOGA. .

Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. 1 Jan. 3:8,9;


 

 

Lord Yahweh God Almighty.

 For many years it was appropriate to say: "Well, we don't really know the correct and proper Name of God, as it has been lost, and we definitely don't know how to pronounce it." That is not true today, due to archeological finds, the Dead Sea Scrolls, and a better concept of history, and understanding of scripture and the Hebrew language. The Jews, also, are more open in admitting why the Masoretes hid the Name of God, a Name too sacred -- they believed -- for even Jews to pronounce, let alone heathen dogs. When you combine the Tetragrammaton with the vowels of "Adonai," you get a name "that cannot be pronounced!" Not because it is too holy, but because it is literally impossible to pronounce (in English it has been transliterated as "Jehovah").

Even today, Jews consider it perfectly appropriate to say and write the Name "Jehovah," as it is not considered the sacred pronounciation. Let me repeat: Jehovah is not the Name of God and it has never been. It is very improper to employ, say and/or pray Jehovah, because it is a distinctly, purposeful mispronounciation of God's Name -- it is saying God's name incorrectly, and saying it incorrectly on purpose (it is purposefully breaking both the Third Commandment, and the Ninth). Granted, when most people today employ the name Jehovah, they are not intentionally mispronouncing God's holy Name, but feel they are using it correctly, and pleasingly to God; however, the fact is, you cannot change God's Name by a popular vote of lowly humans.

Many great men and women of God have, through the tradition of men, mistakenly used the name Jehovah and held it in great esteem. This does not mean that these great men and women of God were bad people, only ignorant of the Truth. When you learn that your tradition is man-made and wrong, you repent and follow God to the best of your ability.

Even when saying the Tetragrammaton, "YHWH," the very Name of God is breathed, and with great power it is pronounced correctly. Yahweh. It is true, when we meet God face to Face, and speak to Him in a new language, with a new name, and a new body and spirit, we will perhaps only then pronounce His Name as He says it, properly, but then again perhaps the Name of Yahweh will always be beyond mere humans, even in a perfected state.

In English, we know the best Name is Yahweh.

In the most ancient Old Testament manuscripts, God's True Name is depicted as the Tetragrammaton, the four letters:  "YHWH." You can still find these four letters in interlinear versions of the King James Version, or in Strong's. In the KJV, every time LORD is printed (in all captial letters, it is YHWH, Yahweh), you are witnessing the remnant of God's Name, hidden before your very eyes.

What follows is a compilation of varied sources on the true Name of God, Yahweh.

 

 

 

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚ƒ‚‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘

Jam jest Yahweh, Elohim [Bóg] twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów* innych oprócz Mnie.


 

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

Nie zgadza się numeracja przykazań? - koniecznie to przeczytaj

I tak w większości kościołów został zaakceptowana zmieniona wersja dekalogu, która dzisiaj nazywana jest również "dekalogiem katechizmowym" lub "przykazaniami katechizmowymi". 

Zmiany te dotyczą:

Ważne w tym wszystkim jest to, iż zmiany te powstały w wyniku praktykowania przez ludzi pewnych zwyczajów (niebiblijnych), a nie w wyniku poznania właściwego stanowiska biblii co do dekalogu. Więc zmieniona wersja dekalogu (katechizmowa) znajduje potwierdzenie jedynie w zasadach wiary większości kościołów, a w stosunku do Słowa Bożego - biblii pozostaje sprzeczna.

 

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚

 

&&&&

 

DEKALOG w Księdze Wyjścia (Exodus)*
 
(1) Wtedy mówił Bóg (Elohim) wszystkie te słowa:
 
(2) Ja jestem YAHWEH, twój Elohim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
 
(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja YAHWEH, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 
 
(7) Nie będziesz wzywał imienia YAHWEH, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż YAHWEH nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. 
 
(8) Pamiętaj o dniu szabatu (soboty), aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci YAHWEH, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił YAHWEH niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił YAHWEH dzień szabatu (soboty) i uznał go za święty. 
 
(12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą YAHWEH, Bóg twój, da tobie. 
 
(13) Nie będziesz zabijać
 
(14) Nie będziesz cudzołożyć
 
(15) Nie będziesz kraść
 
(16) Nie będziesz mówić przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek
 
(17) Nie będziesz pożądać domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądać żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
 
(18) Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka. (19) I mówili do Mojżesza: -- Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! (20) Mojżesz rzekł do ludu: Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. (21) Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. 
 
(22) Rzekł nadto YAHWEH do Mojżesza: -- Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. (23) Nie będziecie sporządzać obok Mnie bożków ze srebra ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. (24) Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. (25) A jeśli uczynisz Mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosanych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. (26) Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja.  

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚

 

                                                                                                       


www.worldslastchance.com/wlc-videos/english/latest.html

 

 


 

 

‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’ƒ‚ Paramount Pictures Corporation 

      to podmiot który skierował do Portalu Chomikuj.pl prośbę o uniemożliwienie  rozpowszechniania filmów swojej produkcji o Bogu itp. 


      Dziwne, to wg nich Słowo Boga powinno być sprzedawane?  Ale może nie każdemu zależy na dobrych życiodajnych relacjach z Bogiem.

 

 

 

 

Wszystkie filmy o Bogu mam z YouTube.